Salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Anvendelse

Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om Grafikhusets, CVR-nummer 28288557 (”Grafikhuset”), salg og levering af serviceydelser inden for grafisk og industrielt design til erhvervskunder.

Aftalegrundlag

Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med Grafikhusets tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Grafikhusets salg og levering af serviceydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Grafikhuset udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

Serviceydelser

Standard. De serviceydelser, som Grafikhuset sælger og leverer til kunden, udføres håndværksmæssigt korrekt.

Kundens medvirken. Kunden skal give Virksomheden adgang til personale og oplysninger, i det omfang det er nødvendigt for at udføre serviceydelserne.

Lovgivning og standarder. Grafikhuset er ikke ansvarlig for, at serviceydelserne opfylder lovgivning eller standarder eller kan anvendes til konkrete formål, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

Pris og betaling

Pris. Prisen for serviceydelserne følger Grafikhusets gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Grafikhuset bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.

Kørsel. Kørsel i Grafikhusets egne biler i forbindelse med udførelsen af serviceydelser refunderes af kunden til de satser, der til enhver tid fastsættes af staten.

Udgifter. Udgifter til kost og logi m.v. i forbindelse med udførelsen af serviceydelser refunderes af kunden til kostpris plus et håndteringstillæg på 15%.

Betaling. Kunden skal betale alle fakturaer for serviceydelser senest 8 dage fra fakturadato, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

Forsinket betaling

Rente. Hvis kunden undlader at betale en faktura for serviceydelser rettidigt af årsager, som Grafikhuset er uden ansvar for, har Grafikhuset ret til rente af det forfaldne beløb på 1 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

Ophævelse. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for serviceydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Grafikhuset, har Grafikhuset ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at: (i) ophæve salget af de serviceydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af serviceydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

Tilbud. Grafikhusets tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Grafikhuset i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Grafikhuset, medmindre Grafikhuset meddeler kunden andet.

Ordrer. Kunden skal sende ordrer på serviceydelser til Grafikhuset skriftligt. En ordre skal indeholde følgende oplysninger for hver ordret serviceydelse: (i) Ordrenummer, (ii) Ydelsesnummer, (iii) Beskrivelse af ydelse, (iv) Pris, (v) Betalingsbetingelser, og (vi) Leveringsdato.

Ordrebekræftelser. Grafikhuset tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på serviceydelser til kunden skriftligt senest 7 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Grafikhuset.

Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på serviceydelser uden Grafikhusets skriftlige accept.

Uoverensstemmende vilkår. Hvis Grafikhusets bekræftelse af en ordre på serviceydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Grafikhuset skriftligt senest 7 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

Levering

Leveringstid. Grafikhuset leverer serviceydelser senest til den tid, der fremgår af Grafikhusets ordrebekræftelse. Grafikhuset har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

Undersøgelse. Kunden skal undersøge alle serviceydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Grafikhuset. Hvis en fejl eller mangel, som kunden har opdaget eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Grafikhuset, kan den ikke senere gøres gældende.

Forsinket levering

Meddelelse. Hvis Grafikhuset forventer en forsinkelse i leveringen af serviceydelser informerer Grafikhuset kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

Ophævelse. Hvis Grafikhuset undlader at levere serviceydelser senest 14 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Grafikhuset. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

Garanti

Garanti. Grafikhuset garanterer, at serviceydelser er fri for væsentlige fejl og mangler i udførelse i to måneder efter leveringen. For dele, der afhjælpes under garanti, udgør garantiperioden to måneder fra afslutning af afhjælpningen, dog maksimalt tre måneder fra oprindelig levering.

Undtagelser. Grafikhusets garanti omfatter ikke fejl eller mangler, der skyldes: (i) almindelig slitage, (ii) brug i strid med Grafikhusets instruktioner eller almindelig praksis eller til ikke-aftalte formål, (iii) afhjælpning eller ændring udført af andre end Grafikhuset, eller (iv) andre forhold, som Grafikhuset er uden ansvar for.

Meddelelse. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Grafikhuset. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Grafikhuset, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Grafikhuset de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Grafikhuset beder om.

Undersøgelse. Inden rimelig tid efter at Grafikhuset har modtaget meddelelse fra kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Grafikhuset kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti.

Afhjælpning. Inden rimelig tid efter at Grafikhuset har afgivet meddelelse til kunden efter pkt. 9.4 om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper Grafikhuset fejlen eller manglen.

Ophævelse. Hvis Grafikhuset undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af garanti inden rimelig tid efter, at Grafikhuset har givet meddelelse til kunden efter pkt. 9.4, af årsager, som kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist på mindst 14 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Grafikhuset. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved serviceydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår af pkt. 9.

Ansvar

Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

Ansvarsbegrænsning. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan Grafikhusets ansvar over for kunden ikke pr. kalenderår samlet overstige 50% af det salg af serviceydelser, som Grafikhuset netto har faktureret til kunden i det umiddelbart foregående kalenderår. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis Grafikhuset har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Grafikhuset ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Grafikhuset ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Grafikhusets kontrol, og som Grafikhuset ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

Immaterielle rettigheder

Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Grafikhusets udførelse af serviceydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Grafikhuset.

Licens. Kunden har en tidsubegrænset, vederlagsfri, overdragelig licens til at udnytte alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Grafikhusets udførelse af serviceydelser, til formål, der falder inden for kundens sædvanlige forretningsområde, eller som særskilt er aftalt mellem parterne.

Krænkelse. Grafikhuset er ikke ansvarlig for leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, medmindre krænkelsen er forsætlig. I det omfang Grafikhuset måtte blive mødt med påstand om leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, skal kunden skadesløsholde Grafikhuset, medmindre krænkelsen er forsætlig.

Fortrolighed

Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Grafikhusets erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

Beskyttelse. Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Grafikhusets fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 12.1. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

Varighed. Parternes forpligtelser efter pkt. 12.1-12.2 gælder under parternes samarbejde og uden tidsbegrænsning efter samarbejdets ophør uanset årsagen til ophøret.

Gældende lov og værneting

Gældende lov. Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.

Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal afgøres ved en dansk domstol.